70 שנות נשיאות \\ 3 ימים של התקשרות!

המשולש
השנה כולנו מתאחדים בלימוד חסידות, בהתוועדות ובקיום הוראתו
של כ"ק אד"ש מה"מ לתרום ולחזק את תומכי תמימים
rabbi_mobile
rabbi_mobile

70 שנות נשיאות \\ 3 ימים של התקשרות!

המשולש
השנה כולנו מתאחדים בלימוד חסידות, בהתוועדות ובקיום הוראתו של כ"ק אד"ש מה"מ לתרום ולחזק את תומכי תמימים
ההורים בישראל שזקוקים לישועה והצלה מיוחדת לילדיהם - האמצעי הבטוח לכך, תמיכת לומדי תורה.

העברה בנקאית

בנק פאגי סניף 187
חשבון 612286
על שם בית לוי יצחק

ביט Bit / פפר

במספר:
058-6705770

PayBox

במספר:
058-6705770

PayPal

Shneor@mbly.org

וגדולה היא הזכות ליטול חלק ולהשתתף בהחזקת והרחבת "תומכי תמימים" כדי לקבל את הברכות מהקב"ה בכל המצטרך, בגשמיות וברוחניות"
(דברי הרבי מה"מ באג"ק חט"ו ע' תכ"ג:)
השקעת כסף ומאמץ בהישיבה, מהווה א. השקעה בדבר בטוח כפי שהוכיחו זאת ישיבות ליובאוויטש במשך השנים מאז הווסדן. ב. ההשקעה מנוצלת במידה הכי מושלמת כיון שהישיבה מגדלת תלמידים שיצמיחו . . פירות ופירי פירות עד עולם. . (ז' כסלו תשי"ב)
והלוואי כבר היו אנ"ש נוכחים ועומדים על האמת אשר הרבה יותר מאשר הם עושים בעד הישיבה, הישיבה עושה בשבילם, וכמו שמשתדלים ומתייגעים ויוצאים מהכלים ("און מ'גייט ארויס פון די כלים") בעניני פרנסה גשמיות, אם היו עד"ז ועכ"פ במקצת בהנוגע להשתדלות בעניני הישיבה, אשר הי' טוב הנראה והנגלה אפילו בענייניהם הגשמים.(אגרות קודש חלק ט"ו עמ' ערא)
יו"ד שבט משולש
ליל שישי

שיעורי חסידות עם צוות הישיבה. מתחילים ב19:30

שבת קודש

מוסרים שיחה בבית כנסת ונכנסים להגרלה על סט מאמרים ירוק ודולר של הרבי.
לדיווח על מסירת שיחה:

מוצאי שבת

כאן תשודר במוצאי שבת התוועדות מיוחדת בשידור חי עם ראש הישיבה הרב ווילשאנסקי

ה'תשורה' שלנו
חוברת לימוד ותמלולי התוועדויות עם משפיעי הישיבה תופץ בכל ריכוזי אנ"ש בארץ
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד