שומרים על חיבור תמידי לישיבה
נותנים לתמימים יותר בגשמיות וברוחניות

העברה בנקאית

בנק פאגי סניף 187
חשבון 612286
על שם בית לוי יצחק

ביט Bit

במספר:
055-925-5298

PayBox

במספר:
055-925-5298

PayPal

Shutafim.z@mbly.org

דולר מכ"ק אדמו"ר
שליט"א מה"מ

בשותפות חודשית של 360 ₪ ל-5 שנים

פיסת בד ממפת
הסטענדער של הרבי

בשותפות חודשית של 180 ₪

סידור כיס מעור
עם הטבעה

בשותפות חודשית של 120 ₪

וגדולה היא הזכות ליטול חלק ולהשתתף בהחזקת והרחבת "תומכי תמימים" כדי לקבל את הברכות מהקב"ה בכל המצטרך, בגשמיות וברוחניות"
(דברי הרבי מה"מ באג"ק חט"ו ע' תכ"ג:)
השקעת כסף ומאמץ בהישיבה, מהווה א. השקעה בדבר בטוח כפי שהוכיחו זאת ישיבות ליובאוויטש במשך השנים מאז הווסדן. ב. ההשקעה מנוצלת במידה הכי מושלמת כיון שהישיבה מגדלת תלמידים שיצמיחו . . פירות ופירי פירות עד עולם. . (ז' כסלו תשי"ב)
ההורים בישראל שזקוקים לישועה והצלה מיוחדת לילדיהם - האמצעי הבטוח לכך, תמיכת לומדי תורה.
והלוואי כבר היו אנ"ש נוכחים ועומדים על האמת אשר הרבה יותר מאשר הם עושים בעד הישיבה, הישיבה עושה בשבילם, וכמו שמשתדלים ומתייגעים ויוצאים מהכלים ("און מ'גייט ארויס פון די כלים") בעניני פרנסה גשמיות, אם היו עד"ז ועכ"פ במקצת בהנוגע להשתדלות בעניני הישיבה, אשר הי' טוב הנראה והנגלה אפילו בענייניהם הגשמים.(אגרות קודש חלק ט"ו עמ' ערא)

העברה בנקאית

בנק פאגי סניף 187
חשבון 612286
על שם בית לוי יצחק

ביט Bit

במספר:
055-925-5298

PayBox

במספר:
055-925-5298

PayPal

Shutafim.z@mbly.org

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ברוכים הבאים לאתר 10 shvat של ישיבת חח"ל צפת.

בין מנהגי ההילולא של יום י' שבט כותב הרבי שליט"א מלך המשיח:

בבוקר קודם התפלה ירים כל אחד תרומה להענינים השייכים לנשיאנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בעד עצמו ובעד כל אחד מבני ביתו שיחיו, וכן קודם תפלת מנחה.

בוגרי ותומכי ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת שומרים על קשר מתמיד עם הישיבה, נכנסים לאתר shvat 10 ותורמים לישיבה ביום סגולה.

תרומה לישיבה ביום זה – יו"ד שבט הפכה למסורת. 

נכנסים לאתר 10 שבט – יו"ד צפת ומרימים תרומה בקלות עבור ישיבת חב"ד צפת. shvat10.